Zleva: japanka Shaunii, shih-tzu Vinie, pekiňačka Sophie - rok 1999

Zleva: japanka Shaunii, shih-tzu Vinie, pekiňačka Sophie - rok 1999